Praktické informace

Zřizovatel

Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s.

Adresa: Dobrš č.p.1, 384 73 Stachy
Pražská kancelář: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4

IČO: 63293269
Číslo účtu: Česká spořitelna  100341339/0800
Registrace: Ministerstvo vnitra –  Č.J.II./s.os/1-30624/96-R

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

S ohledem na skutečnost, že galerie se nachází v kulturní památce, která prochází po etapách postupnou rekonstrukcí, není zřízen bezbariérový přístup.

PARKOVÁNÍ

Parkovat lze přímo před galerií po vjezdu renesanční branou na nádvoří z dobršské návsi (osobní automobily). Kapacita parkoviště: 5 míst.

Další parkovací plocha je pak v docházkové vzdálenosti do 150 m od galerie,  a to na veřejném prostranství při místní komunikaci v Dobrši dle konkrétní situace a osobního uvážení.

Autobus lze parkovat na zpevněné ploše v Dobrši v jejím centru.

Návštěvní řád

Galerie CoCo
Rozšířený o oblast poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Návštěvní řád je platný ve všech výstavních a veřejnosti přístupných prostorách galerie CoCo v Dobrši č.p.1  a výstavního prostoru v objektu č.p.26.

 1. Návštěvní řád upravuje podmínky provozu ve výstavních a veřejnosti přístupných prostorách galerie CoCo v Dobrši (dále jen GCD).
 2. Návštěvník GCD je povinen dodržovat návštěvní řád a řídit se pokyny a instrukcemi pracovníků GCD a fyzické ostrahy.
 3. Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb je zaznamenáván kamerovým systémem, instalovaným k ochraně galerijních prostor a vystavených exponátů.
 4. Vstup do výstavních prostor GCD je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. Pokladna GCD vydá každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti ke vstupu. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 40 osob.
 5. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč.
 6. Není-li stanoveno jinak, jsou výstavní sály přístupny veřejnosti od soboty do neděle od 14 do 17 hodin, v ostatní dny je zavírací den. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby. Dočasné výjimky a změny otevírací doby budou oznámeny na webových stránkách.
 7. Návštěvníci dbají pokynů pracovníků GCD. Deštníky a rozměrné tašky odkládají na určeném místě. Za případné cenné věci či předměty uložené v zavazadle či oblečení neodpovídají pokladní, ale návštěvník si je může vzít s sebou a je mu na tyto osobní věci vydána taška. Vrchní oděv, jako jsou kabáty nebo pláště, je možno bezplatně odložit po dobu návštěvy v prostoru před pokladnou. GCD neodpovídá za jejich ztrátu. Není přípustné nosit oděv volně přehozený například přes ruku.
 8. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm.
 9. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 10. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní a vpouštět jakákoli zvířata s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
 11. Návštěvníci svým chováním neruší ostatní. Nekonzumují jídlo nebo jakékoliv nápoje (výjimkou je pohoštění při slavnostních vernisážích).
 12. Výklad ve výstavách a expozicích mohou provádět pracovníci GCD a je povolen pedagogům v rámci výuky.
 13. Koncerty, přednášky a další kulturní akce probíhají v GCD na základě dohody a spolupořadatel respektuje provozní a bezpečnostní podmínky GCD.
 14. Pedagogové, kteří se účastnící se svými žáky doprovodných animací, dílen, workshopů a jiných pořadů, se v průběhu programu nezbavují odpovědnosti za svěřené žáky. Aktivní spolupráce pedagogického doprovodu a zvýšený dohled nad žáky je proto podmínkou účasti na programu.
 15. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách nebo pořizování zvukově-obrazového záznamu je povoleno pracovníkům hromadných sdělovacích prostředků po předchozím souhlasu vedení GCD a po předložení novinářského průkazu. O akci bude proveden interní záznam.
 16. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách GCD je dále povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití blesku, stativu a selfie-sticks, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Z důvodu fotografování nesmí být jakkoli omezen pohyb ostatních návštěvníků.
 17. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 18. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu GCD, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost může být vyžádána asistence policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů GCD.
 19. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti bezprostředně u pracovníků GCD v pokladně nebo na vedení GCD, zámek 3, Pardubice, info@galerie-coco.cz.
 20. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude požádán, aby neprodleně za doprovodu pracovníka GCD opustil výstavní prostory.
 21. GCD si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s tímto návštěvním řádem.
 22. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) lze podávat v elektronické podobě na adresu: info@galerie-coco.cz, nebo datovou schránkou ID datové schránky: zc8szm. 

Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 10. 1. 2020

Ivo Kraml
zástupce provozovatele galerie